Kompetansesenteret for solenergi

Change this to a select

  1. Innledning
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra Zolw AS. Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller varer fra Zolw, eller som på
annen måte er i kontakt med Zolw i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra
Zolw betegnes som "Kjøper".
Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Zolw senest på
avtaleinngåelsestidspunktet. Aksept av en bestilling med henvisning til Kjøpers standardvilkår,
innebærer således ikke at Zolw samtidig aksepter disse uten at dette avtales særskilt.
I tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter NL 09 som supplerer Zolw AS salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser, mellom salgs- og leveringsbetingelsene og NL 09 har Zolws salgs- og leveringsbetingelsene forrang.
Dersom Zolw har akseptert Kjøpers eller andres leveringsbetingelser og det foreligger motstrid,
mellom salgs- og leveringsbetingelsene og slike øvrige betingelser, har salgs- og
leveringsbetingelsene forrang, med mindre annet uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom
bemyndigede representanter for begge parter.

​

2. Priser og tilbud
Prisene baserer seg på Zolws til enhver tid gjeldende listepriser på faktureringstidspunktet. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift. Miljøgebyr er inkludert i salgspris på lagervarer. For
bestillingsvarer fra underleverandør kan miljøgebyr tilkomme.
Prisendringer kan forekomme grunnet uforutsette endringer i Zolws innkjøpspriser. Zolw forbeholder seg derfor retten til å endre priser, og rabatter uten særskilt varsel. Pristilbud er basert på tilbudsdagens priser. Pristilbud gjelder i 30 dager fra de er sendt Kjøper. Ved endring av priser fra Zolws underleverandører vil tilbudsprisene kunne reguleres forholdsmessig.

​

3. Miljøtillegg, kapptillegg og pakningsbrudd og andre tillegg.
For varer som bestilles fra underleverandør, vil Kjøper bli belastet med omkostninger som frakt,
ekspedisjonsgebyr, kapptillegg m.m.

Våre leverandører skiller ut trommelen fra kabelprisen og fakturerer denne som en egen linje.
Trommel og forskaling er derfor normalt ikke inkludert i kabelprisen. Tromler forskales ved behov
eller på kundens forespørsel. Panting av tomtromler foretas i henhold til RS Trommelservice AS sine betingelser som kan leses på http://www.trommelservice.no.
Retur av tromler skjer via Bring sine terminaler. Nærmeste mottaksterminal kan finnes på følgende
nettadresse: http://www.trommelservice.no/produkter_mottaksterminaler.asp
Transport til mottaksterminalen betales av innsender. Forskaling tas ikke i retur. Engangstromler og plasttromler kan returneres til vårt sentrallager, men har ingen gjenkjøpsverdi.

​

4. Betalingsbetingelser og fakturering
Betalingsbetingelser er netto 14 dager, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Etter forfall beregnes renter iht. morarenteloven. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet.
Fakturering skjer elektronisk i PDF-format til kundens oppgitte e-postadresse. Ved papirfaktura
tilkommer det et fakturagebyr på kr 45,- pr. faktura.

​

5. Levering
Forsendelse
Forsendelse skjer normalt via Zolws distribusjonssystemer EXW (Ex Works) hvis ikke DDP (Duty Delivery Paid) er skriftlig avtalt. DDP skal ikke i noe tilfelle anses avtalt ved følgende forsendelser:
• Gods med høy fraktberegning dvs. spesialgods som volum- og langgods ≥ 3m, kabeltromler og
tyngre materiell, f.eks. rør, skinner, stiger, store skap, solcellepaneler samt
galvanisert materiell og lignende.
• Spesialtransport av kabelvogner og container til og fra anlegg.
• Hasteleveranser med budbil, ekspressfrakt, flyfrakt og lignende.
• Returfrakt og innhenting av tomtromler, med unntak av feilleveranser.
Ved levering direkte fra produsent, skal levering anses å ha skjedd på det tidspunkt varene stilles til Kjøpers disposisjon på angitt sted.
Paller, kabeltromler og annen spesialemballasje viderebelastes Kjøper. Kjøper har ikke rett til å
returnere slik spesialemballasje til Zolw.
Fraktsonetillegg belastes etter følgende satser:


Østlandet 2,8 %
Sørlandet 2,8 %
Vestlandet 3,8 %
Trøndelag 4,3 %
Nord-Norge 4,8 %


-     for paller med solcellepaneler er frakten 2 100,- per pall til Østlandet, Sørlandet.

-     for paller med solcellepaneler er frakten 2 200,- per pall til Vestlandet, Trøndelag

-     for paller med solcellepaneler er frakten 2 800,- per pall til Nord-Norge

Leveringstid
Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes til Kjøper.
Avvik fra dette kan forekomme dersom Kjøper ikke har gitt Zolw de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. Den oppgitte leveringstid er veiledende, med mindre det uttrykkelig fremgår skriftlig i ordrebekreftelsen eller i skriftlig avtale at den oppgitte leveringstid er bindende.
Gods som i dette punkt blir definert som «spesialgods» kan ha ekstra framføringstid.
Ved gjennomfakturering og levering av skaffevarer tar Zolw et begrenset ansvar for leveringstiden
jf. punkt. 8.Leveringstiden kan ved mellomsalg avvike fra den som er oppgitt i tilbudet.

​

6. Returbetingelser
Godkjennelse av vareretur
• Retur kan kun skje når det er skriftlig avtalt. Det skal alltid være en referanse til originalt ordre- eller fakturanummer. Varene sendes til angitt sted.
• Varene skal være kjøpt av Zolw, være i originalemballasjen, være kurante og salgbare.
• Zolws lagerbeholdning og uttaksfrekvens avgjør om varen er salgbar.
• All retur sendes til Zolw med frakt betalt. Hvis ikke, reduseres kreditnotaen med transportørens
regulativpris for sendingen. Alternativt belastes minimum kr. 250,-, for returtransport.
• Retur fra prosjekt må avtales spesielt med Zolw.


Varer levert fra Zolws lager
• Feilleveringer krediteres 100 % i henhold til fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av Zolw.
• Øvrige returer aksepteres kun om varen er i originalemballasjen, i fullgod stand, lagerført og
salgbar. Returen krediteres da med 80 % av fakturert pris, ekskl. eventuelle gebyrer og fraktsone.
Varer med en samlet fakturaverdi på under kr. 1000,- tas ikke i retur.
• I enkelte tilfeller kan kappet kabel i salgbare lengder og minst 50 m levert lengde aksepteres med et returgebyr på 30 %.
• Hvis pakkseddelnummer/fakturanummer ikke er kjent, og/eller emballasjen er brutt, kan returen i
enkelte tilfeller aksepteres, men krediteres da med basis i listepris, minus avtalerabatt, minus 50 %.


Varer levert fra underleverandør/ikke lagerført hos Zolw
Retur av ikke lagerførte (standard-)varer skal alltid avtales og kan kun krediteres i henhold til
nærmere avtale etter at dette er akseptert av underleverandør. Varen returneres i disse tilfellene til
Zolw med henvisning til referanse (returnummer) oppgitt av Zolw.
Ved retur av skaffevarer vil kreditert beløp fra produsenten krediteres kjøper med 20 % fradrag.


Varer i spesialutførelse, eventuelt sammenbygget
Varer i spesialutførelse tas ikke i retur om Zolw er uforskyldt i returgrunnen. I helt spesielle tilfeller kan det avtales og krediteres, men dette forutsetter i alle tilfeller at produsenten aksepterer å ta produktet i retur.
Ved retur av varer i spesialutførelse vil kreditert beløp fra produsenten krediteres kjøper med 20 %
fradrag.

​

7. Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før
leveransen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Unnlater Kjøper å foreta slike
undersøkelser innen 8 arbeidsdager og forholdet burde vært oppdaget, bortfaller Zolws
mangelansvar iht. pkt. 8.


8. Mangler og forsinkelser
Ved mangler og forsinkelser på lager- og listeført materiell gjelder generelt bestemmelsene i NL 09.
Ved gjennomfakturering, og levering av skaffevarer, er Zolws ansvar for mangler og forsinkelser
begrenset til de samme betingelsene som Zolw eller Kjøper innrømmes fra den aktuelle
leverandør/produsent.

​

9. Reklamasjon
Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade
eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Reklamasjon over transportskader eller
manko i emballerte varer skal skje uten ugrunnet opphold og senest 5 arbeidsdager etter ankomst
med spesifikasjon av avvikene.
Reklamasjon over forsinkelser må skje straks og senest 5 arbeidsdager etter at levering skulle ha
funnet sted. Slike reklamasjoner skal foretas skriftlig til Zolw. Kjøper taper sin
rett til å fremme krav dersom det ikke blir reklamert rettidig. Zolw er under ingen omstendigheter
ansvarlig for transportskader eller manko i antall kolli som det reklameres over senere enn 3
måneder etter levering.


10. Force majeure
Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold
som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det
oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve
leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger
enn 360 dager. Stengte veier pga. uvær, pandemier, eller andre lignende hendelser, vil i denne
avtalen bli betraktet som en force majeure-situasjon.

​

11. Begrensinger i Zolws erstatningsansvar
Zolw har ikke ansvar for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet
utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.
Ved gjennomfakturering, og levering av skaffevarer, er Zolws erstatningsansvar begrenset til de
samme betingelsene som Zolw innrømmes fra den aktuelle leverandør/produsent.
Ved avvik i pris, kvalitet- eller leveringstid avtalt direkte mellom Kjøper og Produsent/leverandør, må dette løses mellom de samme parter. Zolw vil kun gjennomføre de skriftlig avtalte transaksjonene når tilfredsstillende sikkerhet stilles.
Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Zolw har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.


12. Salgspant
Zolw har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er
betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Zolw kan alternativt kreve annen sikkerhet for
kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Zolw har akseptert bestillingen og frem til varene er levert. Kjøper er ikke berettiget til å videreselge leverte produkter som er beheftet med salgspant før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.

​

13. Dokumentasjon av leverte produkter
Zolw vil på forespørsel kunne framlegge dokumentasjon på at produkter levert av Zolw er i
samsvar med Internkontrollforskriften. Dette innebærer at produktene oppfyller alle krav i henhold
til norske normer og retningslinjer for elektrisk utstyr.
Produktene inneholder ikke stoffer som er helse- og miljøskadelige, og forhold nevnt i lov om brann og eksplosjonsvern er ivaretatt. Dersom varer inneholder kjemiske stoffer som kan være
helseskadelige eller forurensende, skal Zolw framlegge datablad for varen.
Dokumentasjon kan fremskaffes uten unødvendig opphold.


14. Tvister
Avtaleforholdet mellom Kjøper og Zolw, samt salgs- og leveringsbetingelsene er underlagt norsk
rett. Alle tvister skal forsøkes løst ved forhandling. Dersom saken ikke kan løses i minnelighet skal
tvister i anledning avtaleforholdet endelig avgjøres ved de ordinære domstolene i Norge. Partene har vedtatt Oslo tingrett som rett verneting.

​

2023 rev.3. 28.09.23

We're having trouble connecting to the server. Please wait while we try to reconnect...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Last inn siden på nytt. 🗙