Kompetansesenteret for solenergi

Change this to a select

Som hovedregel er solenergianlegg å anse som en bygningsteknisk installasjon som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 første ledd bokstav f, jf. pbl. § 20-2. Det følger imidlertid av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav e nr. 4 at installering av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Dette gjelder dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk.

Vi kan hjelpe til med følgende:

  • Søknad på solcelleanlegg
  • Byggsøke solcelleanlegg
  • Søknadsplikt solcelleanlegg
  • Er solcelleanlegg søknadspliktig?
Søknads skjema

Installering av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, for eksempel på tak eller vegg på enebolig, vil i mange tilfeller være en enkel installasjon som er unntatt fra kravet om søknadsplikt. Likevel er det slik at solenergianlegg kommer i mange former og størrelser, som må tas i betraktning ved vurdering av om unntaket fra søknadsplikt kan benyttes. Det følger derfor av veiledningen til SAK10 § 4-1 første ledd bokstav e nr. 4 at «ved vurdering av om en installasjon er enkel skal det legges vekt på installasjonens omfang, vanskelighetsgrad, faglige kvalifikasjoner som kreves og konsekvenser av eventuelle feil. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse.» Spørsmål om et solenergianlegg medfører en søknadspliktig fasadeendring kan også være relevant å vurdere.

Ikke alle type bygg er slik som nevnt ovenfor, og vi kan nå bistå våre kunder med søknadsprosessen. Ta kontakt med Zolw på mail post@zolw.no for mer informasjon.

We're having trouble connecting to the server. Please wait while we try to reconnect...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Last inn siden på nytt. 🗙