Kompetansesenteret for solenergi

Change this to a select

Som hovedregel er solenergianlegg å anse som en bygningsteknisk installasjon som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 første ledd bokstav f, jf. pbl. § 20-2. Det følger imidlertid av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav e nr. 4 at installering av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Dette gjelder dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk.

Vi kan hjelpe til med følgende:

  • Søknad på solcelleanlegg
  • Byggsøke solcelleanlegg
  • Søknadsplikt solcelleanlegg
  • Er solcelleanlegg søknadspliktig?
Søknads skjema

Installering av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, for eksempel på tak eller vegg på enebolig, vil i mange tilfeller være en enkel installasjon som er unntatt fra kravet om søknadsplikt. Likevel er det slik at solenergianlegg kommer i mange former og størrelser, som må tas i betraktning ved vurdering av om unntaket fra søknadsplikt kan benyttes. Det følger derfor av veiledningen til SAK10 § 4-1 første ledd bokstav e nr. 4 at «ved vurdering av om en installasjon er enkel skal det legges vekt på installasjonens omfang, vanskelighetsgrad, faglige kvalifikasjoner som kreves og konsekvenser av eventuelle feil. Vurderingen må ta utgangspunkt i anleggets størrelse og ikke byggets størrelse.» Spørsmål om et solenergianlegg medfører en søknadspliktig fasadeendring kan også være relevant å vurdere.

Ikke alle type bygg er slik som nevnt ovenfor, og vi kan nå bistå våre kunder med søknadsprosessen. Ta kontakt med Zolw på mail post@zolw.no for mer informasjon.

We're having trouble connecting to the server. Please wait while we try to reconnect...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙